ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์

              สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
              Phone : 02-288-5906
              Email : mailadmin@obecmail.obec.go.th