Check Mail
ส่งคำร้องขอ MailBox

     ผู้ที่ต้องการสมัคร mail obec สามารถส่งคำร้องขอโดยคลิกที่ "ส่งคำร้องขอ MailBox" และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

    ระบบจะทำการตรวจสอบการซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นโปรดอย่าส่งคำร้องซ้ำ
    ระบบจะทำการตรวจทั้งชื่อ นามสกุลและเลขบัตรประชาชน หากตรวจพบ mail ของท่านจะใช้ไม่ได้


    ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ให้กรอกชื่อเต็มไม่ใช่ 3 ตัวแรก

    ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ 02 288 5906 หรือ mailadmin@obecmail.obec.go.th ติดตามข่าวเพิ่มเติม www.techno.bopp.go.th

โปรดจดจำ username และ password ที่ระบบแจ้ง ท่านจะสามารถใช้งานได้เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว
เข้า Check Mail คลิกที่นี่ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ
   
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ OBECMAIL